2024 Paris Olympics
Concept-asielbeleid

Armoede

Cartoon waarop de ingang van een supermarkt te zien is. Aan de zijkant is een overkapping waar de winkelwagens staan. Boven de overkapping staat een bord 'Supermarkt de Welvaart'. In de overkapping staan 3 soorten winkelwagens: piepkleine, middelgrote en gigantische winkelwagens, met erboven een bord 'kies uw budget'. Een moeder pakt de kleinste winkelwagen, terwijl haar kind naar twee mensen kijkt die langslopen met een gigantische winkelwagen tot de nok toe gevuld met boodschappen. Een van die mensen leest de krant, met de kop '9% Nederlanders soms te weinig te eten'. In de achtergrond loopt nog een grote familie, die een kleine winkelwagen bij zich hebben, met alleen een brood erin.

Zo'n 9 procent van de Nederlanders heeft wel eens te weinig te eten. Cartoon voor Trouw.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)